מילון מונחים

yotam dahan
מוזמנים להנות ממילון המונחים שלנו, פירטנו במילים פשוטות מונחים בשוק ההון שחשוב להבין. קראו את המילון ותקבלו תמונה ברורה על מה שקוראים ושומעים בתחום ההשקעות. מוזמנים לכתוב לנו שאלות נוספות.

אופציה – נגזרת

נייר ערך המאפשר לקנות או למכור מנייה מסוימת או מדד במחיר קבוע מראש. לכל אופציה קיים תאריך מימוש ידוע.

אופציה המאפשרת קנייה של מניה/מדד נקראת אופציית רכש  ( אופציית Call). אופציה המאפשרת מכירה של מניה/מדד נקראת אופציית מכר ( אופציית Put).

אופציית רכש היא "בתוך הכסף" כאשר מחיר המנייה/מדד גבוה ממחיר המימוש של האופציה.

האופציה היא "מחוץ לכסף" כאשר מחיר המנייה/מדד נמוך ממחיר המימוש של האופציה.

באופציית מכר המונחים הם בדיוק הפוכים.

המסחר באופציות יכול לשמש לגידור סיכונים (שליטה בסיכון), אולם, מסחר לא מקצועי באופציות עלול להיות מסוכן מאוד עקב התנודתיות החריפה בשוק הנגזרים.

דיבידנד

הדיבידנד הינו סכום כסף המחולק ע"י חברה לבעלי המניות המחזיקים בחברה. כל בעל מניות מקבל את חלקו היחסי בדיבידנד על פי אחוז החזקותיו בחברה.

הנפקה

תהליך שבו חברה או מדינה מגייסת כסף בתמורה למניות או אגרות חוב.

ישנם שני סוגי הנפקות- הנפקה פרטית המוצעת למספר מוגבל של משקיעים והנפקה ציבורית המוצעת לציבור הרחב ומותנית בפרסום תשקיף, אישור הרשות לניירות ערך והנפקה דרך הבורסה.

צמיחה כלכלית

צמיחה כלכלית מוגדרת כגידול בתוצר המקומי הגולמי של המדינה. כאשר התוצר הלאומי גדל, פירוש הדבר שהמשק מצוי בצמיחה. מיתון הינו המצב ההופכי לצמיחה הכלכלית.

קופת גמל

מכשיר חיסכון פנסיוני. זוהי קרן המוקמת באישור משרד האוצר המאפשרת לאנשים עובדים להפקיד אליה כספים על בסיס חודשי הפטורים ממס.

בקופות גמל לתגמולים, מופקדים כספים שישמשו את העמית בקופה לקבלת קצבה עם הגיעו לגיל הפנסיה.

בקופת גמל לפיצויים, מפריש המעסיק לעובד כספים הנצברים לעובד לצורך תשלום פיצויים עם סיום עבודתו.

ריבית

פיצוי כספי אשר ניתן למלווה ע"י הלווה בתמורה לשימוש בהלוואה לתקופת זמן מוגדרת.

ריבית הפריים

זוהי הריבית הבסיסית שנקבעת ע"י הבנקים ומשתנה במקביל לשינוי הריבית על ידי בנק ישראל.

ריבית זו משמשת כבסיס לשיעורי הריבית בפיקדונות ובהלוואות של הבנקים. כיום ריבית הפריים גבוהה באחוז וחצי מריבית בנק ישראל.

ארביטראז'

ארביטראז' הינו יצירת רווח ללא סיכון. הארביטראז' מתבטא לעיתים בניצול של הפרשי שער זמניים במחירים של ניירות ערך הנסחרים בשתי בורסות שונות, או יותר, במטרה להפיק רווח מיידי. דוגמא לארביטראז' היא רכישת מט"ח בשקלים ובמקביל מכירתו בשטר אחר שיוצר רווח בהמרת המט"ח חזרה.

פח"ק

פיקדון בנקאי נזיל לחלוטין (ניתן לממשו בכל עת) הנותן ריבית יומית למשקיע בו. (ראשי תיבות- פיקדון חוזר קרדיטורי).

ריבית אפקטיבית

הריבית המשולמת בפועל ע"י הלווה. ריבית זו כוללת את סך התשלומים (כולל עמלות ותשלומים נוספים) המשולמים בכל שנה.

רשות לניירות ערך

לאחר חקיקת החוק לניירות ערך הוקמה רשות אשר תפקידה לדאוג לאינטרסים של ציבור המשקיעים בניירות ערך.

רשות זו הינה גוף אוטונומי וחבריה אינם בעלי אינטרסים בשוק ההון.

הרשות מפקחת על הפעולות המתבצעות בבורסות לניירות ערך, על יועצי השקעות, על ברוקרים ועל גורמים אחרים בענף זה, במטרה לבדוק שפעולות אלה מבוצעות על פי הוראות החוק בכל הקשור לדרישות הדיווח ולגילוי הנאות.  

מאזן

דו"ח כספי, שנתי או רבעוני, הכולל סעיפי נכסים, התחייבויות והון עצמי, אשר מטרתו לתת דין וחשבון על תמונת המצב הרגעית של הגוף המדווח נכון לתאריך מסוים. ככלל במאזן סך הנכסים לעולם יהיה שווה לסך ההתחייבויות וההון העצמי של הגוף המדווח.

נזילות

זהו נתון חשוב למשקיע, המתאר את היכולת להפוך נייר ערך מסוים למזומנים בקלות יחסית וללא הפסד ממשי. יכולת זו תלויה בסחירותו של נייר הערך וברוחב השוק שלו.

נייר ערך בעל נזילות גבוהה הינו נייר ערך שאפשר להפכו בקלות למזומנים ללא הפסד ממשי. לעומתו נייר ערך בעל נזילות נמוכה עלול להסב הפסד ממשי למשקיע בעת מכירתו.

גירעון תקציבי

זהו מצב שבו ההכנסות המתוכננות בתקציב נמוכות מההוצאות.

מצב זה מתרחש כאשר ישנן התחייבויות/הוצאות בסעיפי התקציב אשר גבוהים יותר מהסכומים שהוקצו לסעיפים אלה או שמלכתחילה סכום ההוצאות שתוכנן גבוה מההכנסות.

גירעון בתקציב המדינה הנמשך לאורך זמן וממומן ע"י הזרמת כספים (כמו הנפקת אג"ח) עלול ליצור אינפלציה.

דו"ח רווח והפסד

זהו דו"ח כספי המפרט את כל ההוצאות, ההכנסות והרווחים של ישות עסקית בתקופת זמן מוגדרת, תוך סיווגם לסעיפים המקובלים בעולם החשבונאות.

דו"ח זה מהווה מעין תקציר שרירותי של כל החלטות החברה על גורמיה השונים. לכן, קריאה יסודית ונכונה של הדו"ח וביצוע התאמות רלוונטיות, מאפשר למתבונן מהצד לראות את תמונת הרווחיות הכללית של הפירמה.

תשקיף

על כל חברה אשר בכוונתה להנפיק ניירות ערך לציבור להציג תשקיף שיאושר על ידי הרשות לני"ע.

תשקיף הינו מסמך משפטי, בו ניתן למצוא מידע על החברה המנפיקה ואת תנאי ההנפקה.

מטרת התשקיף היא לספק את כל המידע הדרוש למשקיע לגבי כדאיות ההשקעה בחברה.

לכן, התשקיף כולל דוחות כספיים של החברה, תיאור מלא ומדויק של תחומי פעילותה, מוצריה והיקף מכירותיה. 

נאמנות עיוורת

הסדר משפטי לפיו מכשירים את הנאמן לפעול לפי שיקול דעתו בנכסי הנאמנות ולנהל את ענייניו הכספיים של הנהנה, במלואם או בחלקם, וזאת מבלי לקבל הוראה מהנהנה.

המטרה העיקרית של הנאמנות הינה למנוע ניגוד אינטרסים בין תפקידו הרשמי של יוצר הנאמנות לבין אינטרסים אישיים בביצוע פעולה בענייני כספיו או נכסיו.

כך למשל בישראל מחויבים חברי הממשלה להפקיד את תיק ניירות הערך הפרטי שלהם בנאמנות עיוורת.

מעוניינים בתיק השקעות שיתאים לצרכים שלכם?

מדד תל אביב 35

מכונה גם מדד המעו"ף (מכשירים עתידיים ופיננסים). מדד זה כולל את 35 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסה בתל אביב.

לכל מניה במדד משקל שונה בהתאם לשווי השוק של החברה, כאשר הרף המקסימאלי לכל חברה במדד הינו 10%. אחת לחצי שנה מעדכנת הבורסה לניירות ערך את הרכבי המדד בהתאם לשינויים בשווי השוק של החברות הנסחרות בבורסה.

מדד תל אביב 90

מדד זה כולל את 90 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסה בתל אביב במדד תל אביב 125 אך אינן כלולות במדד ת"א 35.

לכל מניה במדד משקל שונה בהתאם לשווי השוק של החברה, כאשר הרף המקסימאלי לכל חברה במדד הינו 10%. אחת לחצי שנה מעדכנת הבורסה לניירות ערך את הרכבי המדד בהתאם לשינויים בשווי השוק של החברות הנסחרות בבורסה.

מדד תל אביב 125

מדד זה כולל את 125 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסה בתל אביב.

לכל מניה במדד משקל שונה בהתאם לשווי השוק של החברה, כאשר הרף המקסימאלי לכל חברה במדד הינו 10%. אחת לחצי שנה מעדכנת הבורסה לניירות ערך את הרכבי המדד בהתאם לשינויים בשווי השוק של החברות הנסחרות בבורסה.

יום האקס

יום האקס הינו היום שלאחר היום הקובע. ביום זה מתעדכן שער נייר הערך (השער יורד בהתאם לגודל התשלום) שממנו מבוצע התשלום (ריבית או דיבידנד). מי שרוכש את נייר הערך ביום זה אינו זכאי לתשלום בעבור אחזקתו.

היום הקובע

זהו היום שעל פיו נקבע מי זכאי לקבל תשלום (ריבית, דיבידנד) בעבור אחזקה בנייר ערך מסוים. מי שמחזיק בנייר הערך בסוף יום המסחר בנייר זכאי לקבל תשלום בעבור אחזקתו.

מניה

מניה הינה סוג של נייר ערך המקנה לבעליו חלק מהבעלות על החברה. כמות המניות שמחזיק אדם קובעת את מידת השתתפותו ברווחי החברה, בהצבעות, בחלקו בחברה במקרה של פירוקה וכו'.

נייר ערך

על פי חוק ניירות ערך מוגדרים ניירות ערך כתעודות המונפקות על ידי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר ומקנות זכות חברות או השתתפות בהם או תביעה מהם.

במילים פשוטות יותר נייר ערך הינו שם כולל למניות, איגרות חוב, כתבי אופציה, שטרי הון, מלווים מהמדינה (מק"מ למשל) ויחידות השתתפות בקרנות נאמנות.

סוכן פנסיוני

אדם בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני אשר מעניק שירותי ייעוץ בתחום הפנסיוני באמצעות מוצרים פנסיוניים שיש לו זיקה אליהם.

הבורסה לניירות ערך

המקום המוסדר שבו מתבצעות עסקאות החליפין בניירות ערך בין קונים ומוכרים.

בישראל קיימת בורסה אחת לניירות ערך והיא יושבת ברחוב אחד העם בתל אביב.

עושה שוק

כינוי לברוקר אשר מטרתו להגדיל את הסחירות והנזילות בניר ערך מסויים. עושה השוק מעמיד ביקושים והיצעים לנייר הערך עליו הוא אמון על מנת לאפשר לציבור הרחב לקנות או למכור את הנייר מבלי ליצור תנודות חריפות בו.

לונג

פוזיציה של החזקת נייר ערך מכונה לונג (Long). הפעולה

מטרת פוזיציית לונג היא יצירת רווח כתוצאה מעליית שער נייר הערך.

ההפוכה ללונג היא מכירה בחסר- שורט.

שורט

מכירה של נייר ערך אשר אינו מצוי בידי המוכר. מטרת המכירה היא יצירת רווח כתוצאה מירידת שערים בנייר הערך האמור.

פעולת שורט מותרת בדרך כלל רק ללקוחות אשר מפקידים בטחונות עבור פעילות מסוג זה.

פעולת שורק הינה הפוכה מפעולת קנייה רגילה של ניירות ערך (לונג)

זירת מסחר

כינוי לפלטפורמת המסחר שהייתה נהוגה בעבר בה נהגו סוחרים לבצע עסקאות באמצעות צעקות בין הקונה והמוכר. היום מרבית זירות המסחר הן אלקטרוניות ומתבצעות ללא תיווך של אדם בזירת המסחר.

חבר בורסה

גוף פיננסי (בנק או חברת השקעות) אשר מתווך בין המשקיע לבין הבורסה לניירות ערך ומאפשרת העברת הוראות קניה ומכירה בבורסה.

חברה ציבורית

חברה אשר הנפיקה את מניותיה לציבור. חברות ציבוריות מפוקחות על ידי הרשות לניירות ערך ונדרשות לאמות מידה מחמירות. בין היתר עליה לפרסם בפומבי אחת לרבעון דו"ח כספי. הדו"ח מפרט את פעילותה הכלכלית במהלך הרבעון, פרוייקטים חדשים שיצאו לפועל ותכניות עתידיות. בנוסף עליה לדווח על כל אירוע בעל משמעות לציבור המשקיעים בחברה.

חברה פרטית

חברה אשר לא הנפיקה את מניותיה לציבור הרחב ונמצאת בבעלות של פרטית. חברות פרטיות אינן מחויבות לפרסם לציבור את תוצאותיהן הכספיות, ואינן מפוקחות על ידי הרשות לניירות ערך.

חוזה עתידי Future

מכשיר פיננסי המהווה הסכם התחייבות למסירת נכס או סחורה בתאריך ובמחיר קבועים מראש. המסחר בחוזים עתידיים נפוץ אל מול מדדי מניות וסחורות שונות.

שער יציג

שער שמפורסם ע"י בנק ישראל מדי יום. מדובר בשער חליפין למטבעות השונים המבוסס על עסקאות הבנקים השונים. שער זה הינו שער לצורך מתן אינדיקציה בלבד והוא אינו מחייב. עם זאת גורמים רבים משתמשים בו לצורכי קביעת שער מוסכם בעסקאות שונות.

תל בונד

התל בונד הינו שם כולל למספר מדדי איגרות חוב בבורסה בתל אביב.

מדד התל בונד 60 כולל בתוכו את 60 איגרות החוב הצמודות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר, הסחירות ביותר, בעלות דירוג מינימאלי (A- ע"י מעלות, או A3 של מידרוג).

ניתן לחלק את תל בונד 60 לשני מדדים: תל בונד 20 ותל בונד 40. כאשר תל בונד 20 הן 20 האגרות הגדולות ביותר, ותל בונד 40 הן יתר האגרות.

S&P500

זהו מדד העוקב אחר ביצועי 500 חברות ענק, רובן אמריקאיות, הנסחרות בבורסות בארה"ב. S&P500 הנו אחד המדדים החשובים והמשמעותיים ביותר בעולם ומשמש את המשקיעים לקבלת אינדיקציה לגבי מצב הכלכלה האמריקאית.

דאו ג'ונס

מדד העוקב אחר ביצועיהן של 30 חברות ענק הנסחרות בבורסת ניו יורק (NYSE). שנים רבות נחשב מדד זה המדד המשמעותי לצורך קבלת אינדיקציה לביצועי הבורסה בניו יורק.

מדד נאסד"ק 100

מדד העוקב אחר ביצועי 100 החברות הגדולות הנסחרות בבורסת הנאסד"ק בניו יורק. הנאסד"ק אינו כולל חברות פיננסיות.

קרן נאמנות

קרן השקעה פיננסית הפועלת ברישיון ובפיקוח הרשות לניירות ערך. מדובר בקרן המאגדת משקיעים שונים להשקעה משותפת בניירות ערך. ההשקעה מתבצעת בהתאם לתשקיף הקרן והסכם הנאמנות של הקרן. רווחיו והפסדיו של משקיע בקרן נגזרים משווי האחזקות שלו.

מנהל תיקי השקעות

מנהל תיקי השקעות הינו אדם שהוסמך על ידי הרשות לניירות ערך לנהל עבור אחרים תיקי השקעות.

מנהלי תיקים מנהלים את כספי לקוחותיהם בחשבונות הבנק שלהם תוך מתן מענה לצרכיו הספציפיים של כל לקוח ולקוח. להבדיל מיועץ השקעות, מנהל תיקי השקעות מחליט בעצמו אילו ניירות ערך לקנות ולמכור עבור הלקוח.

קרן פנסיה

מכשיר המהווה חיסכון לטווח ארוך וביטוח. קרנות הפנסיה מבטיחות קצבה חודשית לאנשים עובדים שחוסכים במהלך שנות עבודתם. בנוסף קרן הפנסיה משלמת במקרה של נכות החוסך ובמקרה של מוות משלמת לשאריו. ההפקדות לקרן הפנסיה פטורות ממס.

קרן השתלמות

תוכנית חיסכון המאפשרת לאדם העובד להפריש חלק משכרו (עד 10% משכרו ברוטו- 2.5% על חשבון העובד ו 7.5% על חשבון המעביד) לצורך חיסכון פטור ממס. לאחר 6 שנות וותק בקרנות ההשתלמות ניתן למשוך את כספי החיסכון ללא מס.

שער חליפין

זהו השער שבו ניתן לבצע עסקאות בין מטבעות שונים, כלומר זהו שער המביע את היחס בין מטבע אחד למשנהו.

קרנות סל (בעבר תעודות סל)

נייר ערך אשר מחקה מדד בורסה כלשהו. באמצעות השקעה בקרנות סל ניתן להשיג את תשואת המדד אותו התעודה מחקה בניכוי עמלות. קרנות הסל נסחרות בצורה רציפה במהלך כל יום המסחר ומנפיק קרן הסל דואג לכך שקרנות הסל תהיה סחירה לאורך כל שעות המסחר.

בארץ ענף קרנות הסל התפתח מאוד בעשור האחרון וכיום ניתן למצוא מאות קרנות סל של מדדי מניות, אג"ח וסחורות.

One thought on “מילון מונחים

  1. I do agree with all the ideas you've presented in your post. They are really convincing and will definitely work. Still, the posts are very short for newbies. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.